Eleccions al Consell Rector

Vols conéixer Som Alimentació en profunditat i ajudar-nos a créixer?

Qui pot presentar-se al Consell Rector?

Qualsevol sòcia o soci de la cooperativa pot presentar-se a les eleccions. Tan sols ha d’escriure una carta de motivació responent a les preguntes del formulari abans del 23 de gener i enviant una foto de carnet a la següent adreça de correu: comunicacio.somalimentacio@gmail.com

→ Enllaç al formulari

Les candidatures rebudes seran presentades oficialment a la fi de gener i els nous membres seran triats durant la pròxima Assemblea, al febrer de 2020.

El pròxim Consell Rector comptarà obligatòriament amb almenys una sòcia consumidora i una sòcia col·laboradora.

Què és el Consell Rector de ‘Som Alimentació’?

El Consell Rector es constitueix com a òrgan garant de Som Alimentació, triat per les persones sòcies, s’encarrega de vetlar perquè es respecten les directrius marcades per l’assemblea conformement als valors recollits en els estatuts de la cooperativa.

Qui pot formar part?

Pot formar part qualsevol soci o sòcia de la cooperativa encara que ha de comptar obligatòriament amb almenys una sòcia consumidora i una sòcia col·laboradora. Els seus membres es trien per votació en Assemblea General. Les 5 persones més votades són les triades, i la resta forma una llista de suplents per ordre de vots.

Quines funcions exerceix?

Vetlar pel compliment de les decisions preses per l’assemblea
Vetlar perquè els productes a la venda s’ajusten a la filosofia i ideari alimentari de la cooperativa
Pot proposar consultes i proposar votacions a les persones sòcies sobre temes relacionats amb la cooperativa
Mantindre contacte continuat amb els diferents òrgans i espais de participació de la cooperativa (equip de coordinació i comissions) a més d’amb el personal treballador
Vetlar pel correcte desenvolupament de l’activitat econòmica de la cooperativa
Recollir i canalitzar de forma adequada les propostes, suggeriments i reclamacions de les persones sòcies per a la seua deguda atenció
Participar en qualitat de primer mediador en la resolució de problemes i conflictes derivats de l’activitat quotidiana de la cooperativa
Pots consultar les modificacions realitzades al Reglament del Règim Intern relatives a les funcions del Consell Rector ací.

Quins càrrecs té?

Presidència, figura que ostenta la representació legal de la cooperativa
Vicepresidència, figura que actua en substitució de la Presidència
Secretària, figura encarregada de gestionar actes i certificacions.
Vocals, figures que compten amb veu i vot en les decisions del Consell Rector

Quin nivell d’implicació exigeix?

Formar part del Consell Rector requereix assistir a les reunions que es convoquen cada dos mesos, a més d’aquelles que es convoquen de manera extraordinària. La vinculació al Consell Rector és de 4 anys i es renovarà parcialment cada dos anys.

En qualsevol moment pots dimitir del teu càrrec en cas de no poder assumir la teua participació amb garanties. En aqueix cas passaria a formar part del Consell la següent persona més votada en l’Assemblea General.

[Cartell dissenyat per la nostra sòcia Leandra Boj]

No Comments

Post A Comment