POLÍTICA​ ​DE​ ​PRIVADESA

SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V.​ ​està​ ​especialment​ ​sensibilitzada​ ​en​ ​la​ ​protecció​ ​de​ ​dades​ ​de​ ​caràcter​ ​personal dels​ ​Usuaris​ ​dels​ ​serveis​ ​de​ ​la​ ​pàgina​ ​Web.​ ​Mitjançant​ ​la​ ​present​ ​Política​ ​de​ ​Privadesa​ ​(en​ ​avant,​ ​la Política)​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V.​ ​informa​ ​a​ls​ ​USUARIS/AS​ ​del​ ​lloc​ ​web www.somalimentacio.com​,​ ​així​ ​com​ ​del​ ​servei​ ​de​ ​CorreoWeb,​ ​del​ ​tractament​ ​i​ ​usos​ ​a​ ​els​ ​que​ ​es sotmeten​ ​les​ ​dades​ ​de​ ​caràcter​ ​personal​ ​que​ ​s’​arrepleguen​ ​en​ ​la​ ​Web,​ ​amb​ ​la​ ​fi​ ​de​ ​que​ ​puguen​ ​decidir,​ ​lliure​ ​i voluntàriament​, ​si​ ​desitgen​ ​facilitar​ ​la​ ​informació​ ​sol·licitada.

SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V.​ ​es​ ​reserva​ ​la​ ​facultat​ ​de​ ​modificar​ ​aquesta​ ​Política​ ​amb​ ​l’objecte​ ​de’adaptar-la​ ​a novetats​ ​legislatives,​ ​criteris​ ​jurisprudencials,​ ​pràctiques​ ​del​ ​sector​ ​o​ ​interessos​ ​de​ ​la​ ​entitat.​ ​Qualsevol modificació​ ​d’aquesta​ ​política​ ​serà​ ​anunciada​ ​amb​ ​antelació​ ​per a​ ​informar​ ​a​ls​ ​Usuaris.

TITULARITAT​ ​DE EL​ ​TRACTAMENT
Les​ ​dades​ ​de​ ​caràcter​ ​personal​ ​recaptats​ ​en​ ​els​ ​formularis​ ​i​ ​qüestionaris​ ​electrònics​ ​o,​ ​en​ ​el seu​ ​cas, impresos​ ​descarregables​ ​són​ ​incorporats​ ​a​ ​fitxers​ ​titularitat​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V.,​ ​degudament inscrits​ ​en​ ​el​ ​Registre​ ​General​ ​de​ ​Protecció​ ​de​ ​Dades.

USOS​ ​I​ ​FINALITATS
La​ ​finalitat​ ​de​ ​la​ ​recollida​ ​i​ ​tractament​ ​de​ ​les​ ​dades​ ​personals,​ ​a​ ​través​ ​de​ls​ ​formularis​ ​i​ ​qüestionaris electrònics​ ​o,​ ​en​ ​el seu​ ​cas,​ ​d’​impresos​ ​descarregables​  ​a​ ​disposició​ ​dels​ ​Usuaris/as,​ ​respon,​ ​segons​ ​el cas​ ​concret,​ ​a la gestió i atenció de​ ​sol·licituds​ ​de​ ​informació,​ ​dubtes​ ​o​ ​suggeriments,​ ​o​ ​bé​ ​en​ ​les publicacions​ ​o​ ​qualssevol​ ​serveis​ ​o​ ​activitats,​ ​actes​ ​o​ ​esdeveniments​ ​prestats,​ ​oferits​ ​per​ ​SOM ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V..​ ​Així mateix,​ ​les​ ​dades​ ​podran​ ​ser​ ​utilitzats​ ​per a​ ​enviar​ ​informació,​ ​per​ ​qualsevol mitjà,​ ​sobre​ ​els​ ​aspectes​ ​anteriors,​ ​i​ ​en​ ​relació​ ​a​ ​altres​ ​serveis​ ​o​ ​productes​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ, S.coop.V.

CESSIÓ​ ​O​ ​COMUNICACIÓ​ ​DE​ ​LES​ ​DADES
Les​ ​dades​ ​personals​ ​recaptades​ ​a​ ​través​ ​de​ls​ ​formularis​ ​i​ ​qüestionaris​ ​electrònics​ ​o,​ ​en​ ​el seu​ ​cas,​ ​impresos descarregables​ ​no​ ​seran​ ​cedits​ ​o​ ​comunicats​ ​a​ ​tercers,​ ​excepte​ ​en​ ​els​ ​supòsits​ ​necessaris​ ​per a​l​ ​desenvolupament, control​ ​i​ ​compliment​ ​de​ ​les​ ​finalitats​ ​expressades​ ​anteriorment,​ ​en​ ​els​ ​supòsits​ ​previstos​ ​segons​ ​la​ ​Llei, així​ ​com​ ​en​ ​casos​ ​específics​ ​de​ls​ ​que​ ​es​ ​informe​ ​expressament​ ​al​ ​Usuari/a.

ACTUALITZACIÓ​ ​DE​ ​LES​ ​DADES
Amb​ ​la​ ​fi​ ​de​ ​que​ ​les​ ​dades​ ​existents​ ​en​ ​els nostres​ ​fitxers,​ ​informàtics​ ​i/o​ ​paper,​ ​sempre​ ​corresponguen​ ​a​ ​la realitat,​ ​es​ ​procurarà​ ​mantenir​ ​actualitzats.​ ​De​ ​manera​ ​que,​ ​a​ ​aquests​ ​efectes,​ ​el​ ​Usuari/a​ ​haurà de​ ​realitzar​ ​els canvis,​ ​directament,​ ​quan​ ​així​ ​estiga​ ​habilitat​ ​o​ ​comunicant-se​ ​per​ ​mitjà​ ​fefaent,​ ​amb​ ​el​ ​àrea​ ​o departament​ ​corresponent​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V..

SEGURETAT​ ​DE​ ​LES​ ​DADES
En​ ​el​ ​marc​ ​del​ ​compliment​ ​de​ ​la​ ​legislació​ ​vigent,​ ​recollida​ ​en​ ​la​ ​Llei​ ​Orgànica​ ​15/1999,​ ​de​ ​13​ ​de desembre,​ ​sobre​ ​protecció​ ​de​ ​Dades​ ​de​ ​Caràcter​ ​Personal​ ​(LOPD),​ ​​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V.​ ​ha adoptat​ ​en​ ​el seu​ ​sistema​ ​de​ ​informació​ ​les​ ​mesures​ ​tècniques​ ​i​ ​organitzatives​ ​legalment​ ​requerides,​ ​a​ ​fi​ ​de garantir​ ​la​ ​seguretat​ ​i​ ​confidencialitat​ ​de​ ​les​ ​dades​ ​emmagatzemades,​ ​evitant​ ​així,​ ​en​ ​la​ ​mesura​ ​de​ ​el​ ​possible, la seua​ ​alteració,​ ​pèrdua,​ ​tractament​ ​o​ ​accés​ ​no​ ​autoritzat.

DRETS​ ​DE​ ​ELS​ ​USUARIS
El​ ​usuari​ ​podrà,​ ​en​ ​tot​ ​moment,​ ​exercitar​ ​els​ ​drets​ ​reconeguts​ ​en​ ​la​ ​LOPD,​ ​de​ ​accés,​ ​rectificació, cancel·lació​ ​i​ ​oposició.​ ​Les​ ​persones​ ​poden​ ​exercitar​ ​aquests​ ​drets​ ​per​ ​les​ ​següents​ ​vies:
a)​ ​Per​ ​correu​ ​postal​ ​a​ ​la​ ​adreça:
SOM​ ​ALIMENTACIÓ​ ​S.coop.V.
Camí​ ​de​ ​Montcada​ ​61
46025,​ ​València

b)​ ​Enviant​ ​un​ ​correu​ ​electrònic​ ​a:​ ​info@somalimentacio.*com

CONDICIONS​ ​I​ ​TERMES​ ​D’ÚS
Amb​ ​caràcter​ ​general​ ​,​ ​i​ ​sense​ ​perjudici​ ​de​ ​les​ ​condicions​ ​i​ ​termes​ ​particulars​ ​que​ ​es​ ​fixen​ ​en​ ​els​ ​apartats corresponents​ ​a​ ​serveis​ ​concrets,​ ​el​ ​Usuari/a​ ​es​ ​obliga​ ​al​ ​compliment​ ​de​ ​les​ ​presents​ ​condicions​ ​i termes​ ​de​ ​ús,​ ​i​ ​obrar​ ​sempre​ ​conforme​ ​a​ ​la​ ​llei,​ ​a​ls​ ​bons​ ​costums​ ​i​ ​a​ ​les​ ​exigències​ ​de​ ​la​ ​bona​ ​fe, emprant​ ​la​ ​diligència​ ​adequada​ ​a​ ​la​ ​naturalesa​ ​del​ ​servei​ ​del​ ​que​ ​gaudeix,​ ​abstenint-se​ ​d’utilitzar​ ​el​ ​lloc web,​ ​de​ ​qualsevol​ ​forma​ ​que​ ​puga​ ​impedir,​ ​danyar​ ​o​ ​deteriorar​ ​el​ ​normal​ ​funcionament​ ​del​ ​mateix,​ ​els béns​ ​o​ ​drets​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V.,​ ​de la​ ​resta​ ​de​ ​Usuaris/as​ ​o​ ​en​ ​general​ ​de​ ​qualsevol tercer.
En​ ​particular,​ ​i​ ​sense​ ​que​ ​açò​ ​implique​ ​restricció​ ​alguna​ ​a​ ​la​ ​obligació​ ​assumida​ ​pel​ ​Usuari/a​ ​amb​ ​caràcter general​ ​de​ ​conformitat​ ​amb​ ​el​ ​apartat​ ​anterior,​ ​el​ ​Usuari/a​ ​es​ ​obliga,​ ​en​ ​la​ ​utilització​ ​de​ls​ ​llocs​ ​web titularitat​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V.​ ​a:

No​ ​introduir,​ ​emmagatzemar​ ​o​ ​difondre​ ​en​ ​o​ ​des de​ ​els​ ​llocs​ ​Web,​ ​qualsevol​ ​informació​ ​o​ ​material​ ​que​ ​fóra difamatori,​ ​injurioso,​ ​obscè,​ ​amenaçador,​ ​xenòfob,​ ​incite​ ​a​ ​la​ ​violència​ ​a​ ​la​ ​discriminació​ ​per​ ​raó​ ​de raça,​ ​sexe,​ ​ideologia,​ ​religió​ ​o​ ​que​ ​de​ ​qualsevol​ ​forma​ ​atempte​ ​contra​ ​la​ ​moral,​ ​l’​ordre​ ​públic,​ ​els​ ​drets fonamentals,​ ​les​ ​llibertes​ ​públiques,​ ​l’honor,​ ​la​ ​intimitat​ ​o​ ​la​ ​imatge​ ​de​ ​tercers​ ​i​ ​en​ ​general​ ​la​ ​normativa vigent.
No​ ​introduir,​ ​emmagatzemar​ ​o​ ​difondre​ ​mitjançant​ ​els​ ​llocs​ ​Web​ ​cap​ ​programa​ ​de​ ​ordinador,​ ​dades,​ ​virus, codi,​ ​equip​ ​de​ ​maquinari​ ​o​ ​de​ ​telecomunicacions​ ​o​ ​qualsevol​ ​altre​ ​instrument​ ​o​ ​dispositiu​ ​electrònic​ ​o físic​ ​que​ ​siga​ ​susceptible​ ​de​ ​causar​ ​danys​ ​en​ ​els​ ​llocs​ ​Web,​ ​en​ ​qualsevol​ ​de​ls​ ​serveis,​ ​o​ ​en​ ​qualsevol​ ​dels​ ​equips,​ ​sistemes​ ​o​ ​xarxes​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V.,​ ​de​ ​qualsevol​ ​Usuari/a,​ ​o​ ​en​ ​general​ ​de qualsevol​ ​tercer.​ ​O​ ​que​ ​de​ ​qualsevol​ ​altra​ ​forma​ ​siga​ ​capaç​ ​de​ ​causar-los​ ​qualsevol​ ​tipus​ ​de​ ​alteració​ ​o​ ​impedir el​ ​normal​ ​funcionament​ ​de​ls​ ​mateixos.
No​ ​destruir,​ ​alterar,​ ​utilitzar​ ​pel seu​ ​ús,​ ​inutilitzar​ ​o​ ​danyar​ ​les​ ​dades,​ ​informacions,​ ​programes​ ​o​ ​documents electrònics​ ​de​ ​SOM​ ​ALIMENTACIÓ,​ ​S.coop.V.,​ ​o​ ​tercers.